Disclaimer

Bijzonderevakanties.nl spant er zich voor in de inhoud van de site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Bijzonderevakanties.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Bijzonderevakanties.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook is bijzonderevakanties.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de webpagina verzendt. Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan behoudt bijzonderevakanties.nl zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de site te gebruiken en/of van bepaalde op de site aangeboden diensten gebruik te maken. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de site gebruik te maken stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer. niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bijzonderevakanties.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Kantoorsluiting

Als gevolg van de maatregelen rondom corona, is Bijzondere Vakanties gesloten tot maandag 15 februari.

We hopen u weer te ontmoeten in 2021!

De vakantiegids, met daarin opgenomen het aanbod van 2021, zal half februari verstuurd worden naar onze gasten en vrijwilligers.

Wilt u alvast de vakantie gids aanvragen, dan kunt u een mail sturen naar info@bijzonderevakanties.nl